Μέλη

Μέλη της Ε.Ο. μπορούν να γίνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, κάθε άτομο που επιθυμεί να  προσφέρει για το κοινό καλό στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Επιπροσθέτως να δέχεται τις αρχές του εθελοντισμού, το Καταστατικό της Ομάδας καθώς επίσης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Η Ε.Ο. αποτελείται από δύο Τμήματα, τη Δασοπροστασία και τη Δασοπυρόσβεση.

Η λειτουργία της Ε.Ο. ορίζεται από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που έχουν εγκριθεί από τη  Γενική Συνέλευση των μελών, και είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία περί εθελοντισμού.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και δόκιμα.

  • Τακτικά είναι τα ιδρυτικά μέλη και όσα έχουν εγκριθεί από την Πενταμελή Επιτροπή σύμφωνα με το Καταστατικό.
  • Δόκιμα είναι όσοι έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους στην Ομάδα, από το χρονικό σημείο υποβολής της αίτησης εγγραφής τους, μέχρι το χρονικό σημείο κατά το οποίο η εγγραφή τους εγκρίνεται από την Πενταμελή Επιτροπή. Το χρονικό διάστημα αυτό είναι διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Κυρίαρχο όργανο της Ε.Ο. είναι η Γενική Συνέλευση των μελών που συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

Μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων, τη δραστηριότητα της Ε.Ο. συντονίζει η Πενταμελής Επιτροπή. Η Πενταμελής Επιτροπή έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν την 28η Νοεμβρίου 2021.

Οργανόγραμμα